Kari Grohn's Home Page - Japan -
Hasutori Gyoji & Kaerutobi Gyoji

 

Hasutori Gyoji (蓮取り行事)
Kaerutobi Gyoji
(蛙飛び行事)